A A A

Особый режим работы в период 26.01.2022 - 01.02.2022 / Regim special de muncă în perioada 26.01.2022-01.02.2022

27 Ianuarie 2022 | 38

Настоящим, доводим до сведения общественности, что в Апелляционной палате Комрат на период с 26 января по 01 февраля 2022 включительно установлен особый режим работы который предусматривает, что судьи будут обеспечивать правосудие только по нижеуказанным делам:

– материалы о действиях по уголовному преследованию, осуществленных с санкции судьи по уголовному преследованию (ст.301 УПК);

– материалы о мерах процессуального принуждения, применяемых с санкции судьи по уголовному преследованию (ст.302 УПК);

– материалы о специальных розыскных мероприятиях, осуществляемых с разрешения судьи по уголовному преследованию (ст.303 УПК);

– ходатайства о применении предварительного ареста (ст.185 УПК);

– ходатайства о применении домашнего ареста (ст.188 УПК);

– ходатайства о продлении срока предварительного ареста и домашнего ареста (ст.186 и 188 УПК);

– материалы о временном лишении водительских прав (ст.182 УПК).

Доступ участников процесса, явившихся в апелляционную инстанцию в целях ознакомления с материалами дела, осуществляется на основании заявления установленной формы и при условии соблюдения мер по предупреждению распространения инфекции, спровоцированной вирусом COVID-9.

Взаимодействие с населением осуществляется преимущественно посредством электронной почты судебной инстанции: caco@justice.md. Направление процессуальных документов и приём письменных заявлений осуществляется посредством электронной почты судебной инстанции или ГП «Почта Молдовы». В исключительных случаях (например, отсутствие доступа к указанным альтернативным средствам взаимодействия, вручение вступивших в силу решений или документов на исполнение) представитель Службы охраны допускает лиц к информационному окну по одному.

Администрация Апелляционной палаты Комрат

тел. для связи: 0298 2-87-30, 0298 2-34-46

 

Prin prezenta, aducem la cunoștință publicului larg la Curtea de Apel Comrat în perioada de la 26 ianuarie până la 01 februarie anului 2022 inclusiv, se instituie un regim special de muncă care prevede că judecătorii vor asigura justistiția numai pe cauze jos menționate:

– pentru materialele privind acţiunile de urmărire penală efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucţie (art.301 CPP);

– pentru materialele privind măsuri procesuale de constrîngere aplicate cu autorizarea judecătorului de instrucţie (art.302 CPP);

– pentru materialele privind măsurile speciale de investigaţie efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucţie (art.303 CPP);

– pentru demersurile privind aplicarea arestării preventive (art.185 CPP);

– pentru demersurile privind aplicarea arestării de domiciliu (art.188 CPP);

– pentru materialele privind liberarea provizorie pe cauţiune a persoanei deţinute (art.192 CPP).

Accesul participanților la proces, care au venit la instanța de apel cu scopul de a lua cunoștințe cu materialelor cauzei, se efectuează în baza cererii de formă stabilită și în condițiile privind respectarea măsurilor de prevenirea răspândirii infecției, provocată de virusul COVID-19.

Conlucrarea cu populația se desfășoară cu prioritate prin intermediul poștei electronice a instanței de judecată: caco@justice.md. Expedierea  documentelor procesuale și primirea cererilor în formă scrisă se efectuează  prin intermediul poștei electronice a instanței de judecată sau prin serviciul IS „Poșta Moldovei”. Cu titlu de excepție (exemplu, lipsa accesului la surse alternative de comunicare, înmânarea deciziilor devenite irevocabile sau documentelor spre executare) reprezentantul Serviciului de pază admite accesul la câte o persoana la biroului de informație.

 

Administrația Curții de Apel Comrat

tel. de comunicare: 0298 2-87-30, 0298 2-34-46