A A A

Date de contact

Curtea de Apel Comrat

Adresa: Republica Moldova

Comrat MD-3805

str. Lenin 177

tel./fax 0 (298) 2-34-46

e-mail: caco@justice.md

 

Șef secţiei generalizare, sistematizare,

monitorizare a  practicii judiciare şi relaţii publice

Tatiana Juavliova

☎ 0(298) 2-69-14

e-mail: caco@justice.md

 

Апелляционная палата Комрат

Адрес: Республика Молдова

Комрат МД-3805

ул. Ленина 177

тел./факс 0(298) 2-34-46

e-mail: caco@justice.md

 

Начальник отдела обобщения, систематизации, мониторинга судебной практики и связи с общественностью

Татьяна Журавлёва

☎ 0(298) 2-69-14

e-mail: caco@justice.md

 

Date de contact colaboratorilor Curții de Apel Comrat

1

Grigori Colev

Președinte interimar

2-34-46

caco@justice.md

2

Ștefan Starciuc

Judecător-purtător de cuvânt

2-34-46

caco@justice.md

Serviciul monitorizare şi relaţii publice

 

3

Tufekci Galina

specialist principal

2-34-46

caco@justice.md,

galina.tufekci@justice.md

Secretariatul Сurţii de Apel

4

Diacenco Valentina

Şef al secretariatului

2-54-47

valentina.diacenco@justice.md   

Direcția asistenți judiciari și  grefieri

5

Gaidarji Mariana

grefier

2-39-46

mariana.gaidarji@justice.md

6

Cebanova Natalia

Șef interimar all direcție

2-39-46

natalia.cebanova@justice.md

7

Iordanova Maria

grefier

2- 38-40

maria.iordanova@justice.md

8

Vlah Vera

grefier

2- 38-40

vera.vlah@justice.md

9

Sobor Marina

grefier

2- 38-40

marina.sobor@justice.md

10

Satirova Marina

grefier

2- 38-40

marina.satirova@justice.md

11

Jeleva Elena

grefier

2- 38-40

elena.jeleva@justice.md 

12

Mutaf Tatiana

asist. judiciar

2- 38-40

tatiana.mutaf@justice.md

13

Peoglo Olga

asist. judiciar

2- 38-40

olga.peoglo@justice.md

14

Durlescu Alexei

asist. judiciar

2-39-46

alexei.durlescu@justice.md

15

Colceanov Vadim

asist. judiciar

2- 39-46

vadim.colceanov@justice.md

16

Guseinova Svetlana

asist. judiciar

2- 28-24

svetlana.guseinova@justice.md

17

Grozdeva Olga

asist. judiciar

2-28-24

olga.grozdeva@justice.md

18

Dușcova Pracvovia

asist. judiciar

2-28-24

prascovia.duscova@justice.md

Secţia evidenţă şi documentare procesuală

19

Odnostalco Tatiana

șef secţie

2-87-30

tatiana.odnostalco@justice.md

20

Șopova Elena

specialist principal

2-87-30

elena.sopova@justice.md

21

Arnaut Liudmila

specialist principal

2-87-30

liudmila.arnaut@justice.md

22

Gorelco Olga

specialist superior

2-87-30

olga.gorelco@justice.md

Secţia generalizare, sistematizare, monitorizare a  practicii judiciare şi relaţii publice

23

Juravliova Tatiana

șef secţie 

2-69-14

tatiana.juravliova@justice.md

24

Aladova Valentina

specialist superior

2-69-14

valentina.aladova@justice.md

25

Tucan Valentina

specialist superior

2-69-14

valentina.tucan@justice.md

Serviciul financiar-economic

26

Bolgar Liudmila

șef serviciu, contabil-şef

2-87-29

liudmila.bolgar@justice.md

27

Topal Irina

specialist principal

2-87-29

irina.topal@justice.md

Serviciul resurse umane

28

Iachimova Maria

specialist principal

2-54-47

maria.iachimova@justice.md

 

Контактные данные сотрудников Апелляционной палаты Комрат

1

Колев Г.П.

и.о. председателя

2-34-46

caco@justice.md

2

Старчук Шт.

судья, ответственный за связь с общественностью

2-34-46

caco@justice.md

Служба мониторинга и связи с общественностью

3.

Тюфекчи Г.

гл. специалист

2-34-46

caco@justice.md

galina.tufekci@justice.md

Секретариат апелляционной палаты

4

Дьяченко В.

нач. секретариата

2-54-47

valentina.diacenco@justice.md   

Управление помощников судей и секретарей судебного заседания

5

Гайдаржи М.

секретарь с/з

2-39-46

mariana.gaidarji@justice.md

6

Чебанова Н.

И.о. начальника управления

2-39-46

natalia.cebanova@justice.md

7

Иорданова М.

секретарь с/з

2- 38-40

maria.iordanova@justice.md

8

Влах В.

секретарь с/з

2- 38-40

vera.vlah@justice.md

9

Собор М.

секретарь с/з

2- 38-40

marina.sobor@justice.md

10

Сатирова М.

секретарь с/з

2- 38-40

marina.satirova@justice.md

11

Желева Е.

секретарь с/з

2- 38-40

elena.jeleva@justice.md 

12

Мутаф Т.

пом. судьи

2- 38-40

tatiana.mutaf@justice.md

13

Пеогло О.

пом. судьи

2- 38-40

olga.peoglo@justice.md

14

Дурлеску А.

пом. судьи

2-39-46

alexei.durlescu@justice.md

15

Колчанов В.

пом. судьи

2- 39-46

vadim.colceanov@justice.md

16

Гусейнова С.

пом. судьи

2- 28-24

svetlana.guseinova@justice.md

17

Гроздева О.

пом. судьи

2-28-24

olga.grozdeva@justice.md

18

Душкова П.

пом. судьи

2-28-24

prascovia.duscova@justice.md

Отдел учета и процессуального документирования

19

Односталко Т.

нач. отдела ОУПД

2-87-30

tatiana.odnostalco@justice.md

20

Шопова Е.

гл. специалист

2-87-30

elena.sopova@justice.md

21

Арнаут Л.

гл. специалист

2-87-30

liudmila.arnaut@justice.md

22

Горелко О.

ст. специалист

2-87-30

olga.gorelco@justice.md

Отдел обобщения, систематизации, мониторинга судебной практики и связи с общественностью

23

Журавлева Т.

нач. отдела ОСМСП

2-69-14

tatiana.juravliova@justice.md

24

Аладова В.

ст. специалист

2-69-14

valentina.aladova@justice.md

25

Тукан В.

ст. специалист

2-69-14

valentina.tucan@justice.md

Финансово-экономическая служба

26

Болгар Л.

нач.фин.-эк. службы

2-87-29

liudmila.bolgar@justice.md

27

Топал И.

гл. специалист

2-87-29

irina.topal@justice.md

Кадровая служба

28

Якимова М.

гл. специалист

2-54-47

maria.iachimova@justice.md