A A A

Особый режим работы на период с 02 февраля по 04 февраля 2022

01 Februarie 2022 | 49

Настоящим, доводим до сведения общественности, что в Апелляционной палате Комрат продлен особый режим работы на период с 02 февраля по 04 февраля 2022 года включительно, который предусматривает, что судьи будут обеспечивать правосудие только по нижеуказанным делам:

- дела для  которых, согласно процессуального законодательства установлены сокращенные сроки рассмотрения (ст.ст. 182, 185, 186, 188, 191, 192, 301, 302, 303 УПК РМ);

- гражданские дела в кассационном порядке, которые согласно законодательства рассматриваются без вызова сторон.

Доступ участников процесса, явившихся в апелляционную инстанцию в целях ознакомления с материалами дела, осуществляется на основании заявления установленной формы и при условии соблюдения мер по предупреждению распространения инфекции, спровоцированной вирусом COVID-9.

Взаимодействие с населением осуществляется преимущественно посредством электронной почты судебной инстанции: caco@justice.md. Направление процессуальных документов и приём письменных заявлений осуществляется посредством электронной почты судебной инстанции или ГП «Почта Молдовы». В исключительных случаях (например, отсутствие доступа к указанным альтернативным средствам взаимодействия, вручение вступивших в силу решений или документов на исполнение) представитель Службы охраны допускает лиц к информационному окну по одному.

Администрация Апелляционной палаты Комрат

тел. для связи: 0298 2-87-30, 0298 2-34-46

Prin prezenta, aducem la cunoștință publicului larg la Curtea de Apel Comrat se prelungește regimul special de muncă de pe 02 februarie până pe 04 februarie anului 2022 inclusiv, care prevede că judecătorii vor asigura justistiția numai pe cauze jos menționate:

– cauzele pentru care conform legislației procesuale sunt stabilite termeni restrânși de examinare (art. art. 182, 185, 186, 188, 191, 192, 301, 302, 303 CPP RM);

- cauzele civile în ordine de recurs care conform legislației se examinează fără citarea părților.

Accesul participanților la proces, care au venit la instanța de apel cu scopul de a lua cunoștințe cu materialelor cauzei, se efectuează în baza cererii de formă stabilită și în condițiile privind respectarea măsurilor de prevenirea răspândirii infecției, provocată de virusul COVID-19.

Conlucrarea cu populația se desfășoară cu prioritate prin intermediul poștei electronice a instanței de judecată: caco@justice.md. Expedierea  documentelor procesuale și primirea cererilor în formă scrisă se efectuează  prin intermediul poștei electronice a instanței de judecată sau prin serviciul IS „Poșta Moldovei”. Cu titlu de excepție (exemplu, lipsa accesului la surse alternative de comunicare, înmânarea deciziilor devenite irevocabile sau documentelor spre executare) reprezentantul Serviciului de pază admite accesul la câte o persoana la biroului de informație.

 

Administrația Curții de Apel Comrat

tel. de comunicare: 0298 2-87-30, 0298 2-34-46