A A A

„Ziua ușilor deschise” la Curtea de Apel Comrat / «День открытых дверей» в Апелляционной палате Комрат

16 Octombrie 2023 | 45

„Ziua ușilor deschise” la Curtea de Apel Comrat.

Cu ocazia marcării Zilei Europene a Justiției de 25 octombrie, Vă invităm la 23, 24 și 26 octombrie 2023 la evenimentul „Ziua ușilor deschise”.

Evenimentele se desfășoară cu scopul executării Planului de acțiuni al Curții de Apel Comrat în domeniul dezvoltării interacțiunii cu publicul pentru anii 2022-2023 și punctul 4.4 din Planul strategic de acțiuni al Curții de Apel Comrat pentru anii 2022-2025.

Activitățile planificate sunt direcționate spre creșterea cunoștințelor  în rândul societății privind drepturile civile și activitatea instanței de apel, care asigură realizarea acestor drepturi.

Scopul acestor evenimente este de a aduce la cunoștința părților interesate date privind Sistemul Informațional Judiciar (SIJ), componentele, scopul și funcționalitatea acestuia.

Componentele SIJ sunt:

- Programul integrat de gestionare a dosarelor (PIGD),

- Dosarul electronic (e-Dosar),

- Portalul național al instanțelor de judecată (PNIJ),

- Soluția informatică de înregistrare audio a ședințelor de judecată (SIaS), etc.

Totodată, vor avea loc discuții cu privire la:

- specificul activității Curții de Apel Comrat,

- practica judiciară a Curții de Apel;

- activitatea Centrului de informare,

- unele aspecte ce vizează protecția datelor cu caracter personal etc.

Pentru studenții și elevii instituțiilor de învățământ se va desfășura o excursie pe etajului I al Curții de Apel Comrat. Acestora li se va oferi posibilitatea de a vedea sala de judecată și alte spații de serviciu ale instanței, accesul la care nu este restricționat.

Persoanele interesate, Vă rugăm să stabiliți în prealabil data și ora vizitei la Curtea de Apel Comrat la numărul de telefon indicat mai jos.

 

 

 

Șefa secţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a  practicii judiciare şi relaţii publice Persoana de contact: Juravliova T.
Tel.: 0(298) 2-34-46, 0(298) 2-69-14

«День открытых дверей» в Апелляционной палате Комрат.

  По случаю Европейского дня гражданского правосудия, отмечаемого ежегодно 25 октября, приглашаем Вас 23, 24 и 26 октября 2023 года на мероприятие «День открытых дверей».

Мероприятия проводятся во исполнение Плана деятельности Апелляционной палаты Комрат в области развития взаимодействия с общественностью на 2022-2023 годы и п.4.4 Стратегического плана действий Апелляционной палаты Комрат на 2022-2025 годы.

Запланированные мероприятия направлены на повышение осведомленности общества о гражданских правах и работе апелляционной инстанции, призванной обеспечивать реализацию этих прав.

Целью данных мероприятий является доведение до сведения заинтересованных лиц данных об Информационной судебной системе (SIJ), её компонентах, предназначении и функциональных возможностях.

Компонентами SIJ являются:

- Интегрированная программа управления судебными делами (PIGD),

- Электронное дело (e-Dosar),

- Национальный портал судебных инстанций (PNIJ),

- Информационное решение по аудио регистрации судебных заседаний (SIаS) и т.д.

Вместе с тем, будут проведены дискуссии о:

- специфике деятельности Апелляционной палаты Комрат,

- судебной практике Апелляционной палаты,

- деятельности Информационного центра,

- некоторых аспектах защиты персональных данных и другое.

Для студентов и учащихся учебных заведений будет проведена экскурсия по первому этажу Апелляционной палаты Комрат. Им будет предоставлена возможность увидеть зал судебного заседания и другие служебные помещения инстанции, доступ в которые не ограничен.

Заинтересованных лиц просим предварительно согласовать дату и время посещения Апелляционной палаты Комрат по нижеуказанному номеру.

 

Отдел обобщения, систематизации и
мониторинга судебной практики и связи с общественностью
Контактное лицо: Журавлёва Т.
Тел.0(298) 2-34-46, 0(298) 2-69-14