A A A

Anunț - desfășurarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice de specialist principal în cadrul serviciului sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

18 Septembrie 2015 | 30
Judecătoria Botanica municipiul Chişinău 
Comisia de concurs 
ANUNȚ
Cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice temporar vacante din cadrul serviciului sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul
 
       În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante:
 
Specialist principal (1 unitate) - în cadrul serviciului sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul.
 
Scopul general al funcţiei: Monitorizare și relații cu publicul. Asigurarea accesului publicului la informație, transparența decizională. 
 
Sarcinile de bază:
  1. Informarea justițiabililor și altor persoane cu informații de interes public;
  2. Gestionează posta electronică a instanței;
  3. Elaborează comunicate despre activitatea instanței, cauzele de rezonanță;
  4. Oferă răspunsuri ( verbale sau în formă scrisă) la întrebările reprezentaților mass-media, autorităţilor publice, organizaţiilor nonguvernamentale, persoanelor fizice şi juridice privind activitatea instanţei;
  5. Examinează în termeni petiţii, cereri etc.;
Condiţii specifice funcţiei:
Studii: licenţiat în  drept  sau echivalentul acestuia.
Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.
Cunoştinţe: cunoaşterea legilor şi actelor normative ale RM; posedarea limbii de stat, limbile oficiale (după caz) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu, operare PC.
Abilităţi:
-  abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor în domeniul dreptului, de aplanare a situaţiilor de conflict, abilitate de negociere;
-  operare PC (Word, Excel, Internet, programe), utilizarea echipamentelor tehnice de birou etc.;
Atitudini/comportamente:
- competenţă profesională, responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, obiectivitate, loialitate, rezistență la efort și stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit de iniţiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, capacitate de comunicare, de  lucru în echipă etc.;
 
Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii de bază:
-  Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
-  Posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
-  Are capacitate deplină de exerciţiu;
-  Are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
-  În ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
-  Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
-  Nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.