A A A

CDPD a evaluat accesibilitatea Curții de Apel Comrat

01 Iulie 2020 | 13

Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități la justiție, CDPD a venit cu inițiativa să evalueze accesibilitatea a 24 clădiri judecătorești din Republica Moldova. Inițiativa CDPD a fost susținută de Consiliul Superior al Magistraturii și de mai mulți președinți ai instanțelor judecătorești din Moldova.

Una dintre primele instanțe judecătorești care au răspuns pozitiv la inițiativa CDPD a fost Curtea de Apel Comrat. Administrația instituției a manifestat deschiderea și interes în abordarea problemei accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. Doamna Diacenco Valentina, șefa secretariatului instanței a comunicat: „Pentru accesibilizarea Curții de Apel s-au depus un efort considerabil . În anul 2017 au început lucrările de construcție pentru accesibilizarea clădirii la necesitățile persoanelor cu dizabilități. La intrare în clădire a fost construită rampa de acces,  ghișeul de informare cu privire la procesele judiciare a fost coborât la parter pentru a fi accesibil pentru  persoanele cu mobilitate redusă, scările din interiorul clădirii au fost transformate în rampă, grupul sanitar a fost accesibilizat. Cu toate acestea, mai avem de lucru pentru adaptarea clădirii la necesitățile persoanelor cu deficiențe de vedere. ”

Instituția întâmpină dificultăți la contractarea serviciilor interpreților în limbajul semnelor, pentru a asigura comunicarea între instanța și participant la proces cu dizabilitate de auz. Conform spuselor doamnei Diacenco, instituția dispune de mijloacele financiare pentru achitarea onorariului pentru serviciile interpreților în limbajul semnelor, însă în Comrat asemenea specialiști nu au fost de găsit.

Activitatea de evaluare a instanței s-a efectuat în baza unui chestionar, elaborat conform cerințelor de accesibilitate în vigoare. În cadrul evaluării s-au descoperit unele neconformități cu normativele de accesibilitate. În baza rezultatelor evaluării, CDPD va întocmi un plan de acțiuni privind accesibilizarea treptată a instanței, inclusiv privind eliminarea neajunsurilor existente.

În acest context, CDPD apreciază înalt deschiderea și transparența instituției în abordarea problemei accesibilității.

 Activitatea de evaluare a accesibilității instanțelor judecătorești a fost realizată de A.O. CDPD în cadrul proiectului „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democratie,  Drepturile Omului și Munca, implementat de Millennium DPI P-artners.

 

Sursa

https://cdpd.md

Для обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями к правосудию Центр прав лиц с ограниченными возможностями выступил с инициативой провести оценку доступности 24 зданий судебных инстанций Республики Молдова. Инициатива Центра была поддержана Высшим Советом Магистратуры и председателями судебных инстанций Республики Молдова.

          Одной из первых судебных инстанций, которая положительно отреагировала на инициативу Центра была Апелляционная Палата Комрат. Администрация инстанции проявила открытость и заинтересованность в отношении освещения проблемы доступности для лиц с ограниченными возможностями.

          Валентина Дьяченко, начальник секретариата инстанции сообщила: «Для обеспечения доступности Апелляционной Палаты Комрат были приложены значительные усилия. В 2018 году начались строительные работы по адаптации здания к потребностям лиц с ограниченными возможностями. При входе в здание был установлен пандус, единое информационное окно было реконструировано, ступеньки при входе в здание превратились в пандус, санузел адаптирован для маломобильных групп населения. Однако, еще необходимо адаптировать здание к потребностям лиц с нарушением зрения».

          У инстанции возникают сложности при поиске лиц, предоставляющих услуги перевода на язык жестов для обеспечения коммуникации между инстанцией и участником процесса с проблемами слуха. По словам Валентины Дьяченко, инстанция располагает финансовыми средствами для оплаты гонорара за оказание услуг переводчиков, владеющих языком жестов. Однако, найти в Комрате такого специалиста не представилось возможным.

          Деятельность по оценке инстанции осуществлялась на основе опросника/анкеты, разработанной согласно действующим условиям доступности. В результате оценки выявлены определенные несоответствия нормативам доступности. По результатам оценки Центр разработает план действий для пошаговой доступности инстанции, а также устранения существующих недостатков.

          В этой связи Центр высоко ценит открытость и прозрачность инстанции в подходе к проблеме доступности.

          Деятельность по оценке доступности судебных инстанций осуществлялась Общественной Ассоциацией Центр прав лиц с ограниченными возможностями в рамках проекта «Поддержка лиц с ограниченными возможностями в доступе к правосудию», финансируемым Государственным Департаментом США, Бюро за демократию, права человека и труд, реализуемым Millennium DPI Partners.