A A A

Informaţia privind desfăşurarea Adunării Anuale a judecătorilor instanţelor de drept comun din circumscripţia Curţii de Apel Comrat cu privire la rezultatele activităţii pentru a.2018

13 Martie 2019 | 40

Informație privind desfășurarea Adunării Anuale a

judecătorilor instanțelor de drept comun din circumscripția Curții de Apel Comrat cu privire la rezultatele activității pentru a. 2018

La 15.02.2019 în incinta Curții de Apel Comrat a avut loc Adunarea Anuală a Judecătorilor Curții de Apel Comrat cu participarea judecătorilor instanțelor de judecată din circumscripția Curții de Apel Comrat cu privire la rezultatele activității pentru anul 2018.

       La ședință au fost prezenți:

  • Președintele Consiliului Superior al Magistraturii - Victor Micu,
  • Vicepreședintele Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție - Oleg Sternioală,

      -    judecătorii Curții de Apel Comrat şi 

      -   judecătorii judecătoriilor Cimișlia (sediul Leova, Basarabeasca) şi Comrat (sediul   

          Ceadâr - Lunga, Vulcănești),

  • reprezentanții Secretariatului Curţii de Apel Comrat - Valentina Diacenco şi Mariana Hanganu.

 

Adunarea a fost condusă de către Președintele interimar al Curții de Apel Comrat – Dmitrii Fujenco.

 

În agenda ședinței au fost incluse următoarele chestiuni:

  1. Raportul privind rezultatele activității judecătorilor Curții de Apel Comrat pe parcursul anului 2018 (raportor - președintele interimar al Curții de Apel Comrat, judecătorul - Dmitrii Fujenco).
  2. Raportul privind rezultatele activității judecătorilor Judecătoriei Comrat pe parcursul anului 2018 (raportor - președintele Judecătoriei Comrat, judecătorul - Igor Botezatu).
  3. Raportul privind rezultatele activității judecătorilor Judecătoriei Cimișlia pe parcursul anului 2018 (raportor - președintele Judecătoriei Cimișlia, judecătorul - Gheorghe Burdujan).
  4. Punerea în discuție a chestiunilor şi întrebărilor cu care se întâlnesc judecătorii în cadrul examinării cauzelor.

Domnul Dmitrii Fujenco a adus la cunoștință participanților prezenți Raportul privind  activitatea judecătorilor Curții de Apel Comrat pentru anul 2018, constatând mărirea volumului de lucru comparativ cu anul 2017.

         În ședința respectivă Vicepreședintele judecătoriei Comrat, Igor Botezatu și  Președintele judecătoriei Cimișlia, Gheorghe Burdujan au prezentat raporturile privind rezultatele activității judecătorilor instanțelor respective pentru 12 luni ale anului 2018.

Domnul Micu Victor a specificat că la Curtea de Apel Comrat starea de lucru este suficient de bună, instanța participă în diferite proiecte în mod activ, la moment în proiect de implementarea noii versiuni PIGD.

Domnul Oleg Sternioală a menționat că în circumscripție judecătorii activează suficient de eficient reieșind din specificul teritoriului.

La final au fost discutate probleme care survin la înfăptuirea justiției. Reprezentanții CSJ şi CSM au oferit răspunsuri la întrebările adresate. A fost acordată asistență metodică în domeniul aplicării legislației procesual - civile și procesual - penale și s-a accentuat asupra necesității îmbunătățirii calității actului de justiție. 

 

 

 

Информация о проведении Годового собрания судей судов округа Апелляционной палаты Комрат о результатах деятельности за 2018 год

15.02.2019 в Апелляционной палате Комрат года было проведено Годовое собрание судей округа Апелляционной палаты Комрат о результатах деятельности за 2018 год.

На данном собрании присутствовали:

- Председатель Высшего совета магистратуры - Мику Виктор,

-Заместитель председателя Коллегии по гражданским, коммерческим и административным делам Высшей судебной палаты - Стерниоалэ Олег,

- судьи Апелляционной палаты Комрат и

- судьи судов Чимишлия (офисы Леова, Басарабяска) и Комрат (офисы Чадыр-Лунга, Вулкэнешть),

- представители секретариата Апелляционной палаты Комрат - Дьяченко Валентина, Хангану Мариана.

 

Собрание вёл исполняющий обязанности председателя Апелляционной палаты Комрат - Фуженко Д.С.

             На повестку дня были поставлены следующие вопросы:

        1. Отчет о деятельности судей Апелляционной палаты Комрат за 2018 г. (докладчик – и.о. председателя Апелляционной палаты Комрат, Фуженко Д.С.).

       2. Отчет о деятельности судей суда Комрат за 2018 год (докладчик – председатель суда Комрат, судья Ботезату И.Л.).

        3. Отчет о деятельности судей суда Чимишлия за 2018 год (докладчик – председатель суда Чимишлия, судья Бурдужан Г.Ф.).

        4. Обсуждение вопросов и проблем с которыми сталкиваются судьи при рассмотрении дел.

 

Фуженко Д.С. довел до сведения присутствующим Отчет о деятельности судей Апелляционной палаты Комрат за 2018 год, отметив увеличение объема работы по сравнению с 2017 годом. 

С докладами о результатах деятельности судов Чимишлия и Комрат за 12 месяцев 2018 года выступили заместитель председателя Ботезату И.Л. и председатель суда Чимишлия, Бурдужан Г.Ф.

Господин Мику Виктор отметил, что работа осуществляется достаточно хорошо, судебная инстанция промает активное участие в различных проектах, в настоящее время  в проекте по внедрению новой версии PIGD.

Господин Стерниоалэ Олег отметил, что судебные инстанции данного округа осуществляют свою деятельность достаточно эффективно, принимая во внимание специфику региона.

В завершении встречи обсудили проблемы, которые возникают при осуществлении правосудия. Представителями ВСП и ВСМ  и были даны ответы  на поставленные вопросы. Была оказана методическая помощь в области применения гражданско-процессуального и уголовно-процессуального законодательства и акцентировали внимание на необходимость улучшения качества правосудия.