A A A

La data de 1 februarie 2019 în incinta Curții de Apel Comrat a fost efectuată întrunirea regională organizată de Ministerul Justiției cu suportul Curții de Apel Comrat.

08 Februarie 2019 | 47

Ședință regională

La data de 1 februarie 2019 în incinta Curții de Apel Comrat  a fost efectuată întrunirea regională organizată de Ministerul Justiției cu suportul Curții de Apel Comrat. În ședința menționată au participat:

  • Nicolai Eșanu, Secretar de Stat al Ministerului Justiției,
  • Lilia Rusu, Direcție analiză, monitorizare și evaluare a politicilor,
  • Victoria Palanciuc, Șef al Secției legislație și practică judiciară,

precum și președinți ai instanțelor de judecată, judecători și șefi ai secretariatului instanțelor de judecată din regiune de sud RM, reprezentanți ai Direcției Justiție, Biroului de Avocați, Biroului de Probațiune, Biroului de Executori judecătorești, Biroului Teritorial Comrat al Consiliului Național RM pentru Asistenta Juridică,  Adunării Populare UTA Găgăuzia și Ombudsmanul în or. Comrat și etc.

În cadrul ședinței nominalizate au fost examinate chestiunile, ce țin de reorganizarea instanțelor judecătorești, introducerea  a noului PIGD, posibilitatea de a construi Palatul de Justiție la Sud care va include judecătoriile şi  instanța de apel, precum şi în legătura cu garanțiile sociale ale avocaților şi etc.

Secretarul de Stat al Ministerului Justiției, Nicolai Eșanu, în finele dialogului constructiv şi în urma unui schimb de opinii între participanți ai ședinței a comunicat că a luat în considerație problemele şi propunerile expuse de către participanții şi le va reflecta în noul documentul de politici în sectorul justiției  pentru anii 2019-2024.

Региональное совещание

1 февраля 2019 г. в здании Апелляционной палаты Комрат было проведено региональное совещание, организованное Министерством юстиции при поддержке Апелляционной палаты Комрат. В совещании приняли участие:

  • Николай Ешану,  Государственный секретарь Министерства юстиции,
  • Лилия Русу,  начальник  Управления анализа, мониторинга и оценки политик Министерства юстиции,
  • Виктория Паланчук, начальник Отдела законодательства и обобщения судебной практики,

а также председатели, судьи и  начальники секретариата судебных инстанций южного региона РМ, представители Управления юстиции, Бюро адвокатов, Бюро пробации, Бюро судебных исполнителей, Территориального Бюро Комрат Национального совета РМ по оказанию гарантированной юридической помощи населению, Народного Собрания АТО Гагаузии а также, Народный адвокат в Комрате и другие.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы, связанные с реорганизацией судебных инстанций, введением новой Интегрированной программы по управлению делами, возможностью построить Дворец правосудия на юге, который будет вмещать в себя суды и апелляционную инстанцию, социальными гарантиями адвокатов и др.

Государственный секретарь Министерства юстиции, Николай Ешану в завершении конструктивного диалога и обмена мнениями между участниками встречи,  сообщил, что принял к сведению проблемы, предложения озвученные  участниками и отразит их  новом документе политик в области юстиции на 2019-2024 г.г.